Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

(Phased Array Tranducers) – Time of Flight Diffraction (ToFD) Νέα πεδία πιστοποίησης

Νέα πεδία πιστοποίησης

– Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με υπερήχους (UT) με την χρήση πομποδεκτών συγχρονισμένης συστοιχίας (Phased Array Tranducers)

επίπεδο ικανότητας Ι και ΙΙ : συγκολλήσεις

– Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με υπερήχους (UT) χρησιμοποιώντας την τεχνική της χρονικής καθυστέρησης της περιθλώμενης δέσμης υπερήχων σε υπάρχοντα ελαττώματα (Time of Flight Diffraction (ToFD))

επίπεδο ικανότητας Ι και ΙΙ : συγκολλήσεις

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ