Ιστορικό

Η Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ) ιδρύθηκε το 1987 (Αριθµός Εγκρίσεως Πρωτοδικείου Αθηνών 2861/1987) από µια µικρή οµάδα του επιστηµονικού και τεχνικού κόσµου της χώρας, ως µη κερδοσκοπικό σωµατείο. Σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, και τις διεθνείς συµφωνίες που έχει υπογράψει τόσο µε την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (EFNDT), όσο και µε την ∆ιεθνή Ένωση Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ICNDT) είναι ένα Εθνικό Επιστηµονικό Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του οποίου οι κύριοι σκοποί είναι οι ακόλουθοι:

 1. Να µεριµνά για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των µελών της και άλλων στους ΜΚΕ.
 2. Να προάγει την τεχνολογία των ΜΚΕ στην Ελλάδα.
 3. Να µεριµνά για την οργάνωση διαλέξεων, εκπαιδευτικών σεµιναρίων µε θέµατα σχετικά µε την τεχνολογία των ΜΚΕ.
 4. Να ενθαρρύνει την έρευνα (θεωρητική και πρακτική) στην επιστήµη και τεχνολογία των ΜΚΕ και να φροντίζει για τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων αυτών των ερευνητικών εργασιών.
 5. Να παρέχει συµβουλές επί ποιοτικού ελέγχου και ΜΚΕ.
 6. Να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση των γνώσεων και εµπειρίας των µελών της.
 7. Να ιδρύσει βιβλιοθήκη µε ερευνητικές εργασίες κάθε είδους, κυρίως ΜΚΕ.
 8. Να αναλάβει την έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών και βιβλίων.
 9. Να προάγει τα εν γένει συµφέροντα των µελών της.

Σήµερα αριθµεί 400 περίπου µέλη, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι στελέχη επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας όπως και Πανεπιστηµιακοί Καθηγητές. Μέλη της ΕΛΕΜΚΕ είναι οι περισσότεροι κάτοχοι πιστοποιητικών καταλληλότητας προσωπικού ΜΚΕ, επιπέδου ικανότητας ΙΙ και ΙΙΙ της χώρας. Στον Ελληνικό χώρο η ζήτηση εξειδικευµένου προσωπικού ΜΚΕ είναι πολύ µεγάλη. Η ΕΛΕΜΚΕ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ν’ αντεπεξέλθει στο ρόλο της ως του µόνου διεθνώς αναγνωρισµένου Ελληνικού Εθνικού µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα ΜΚΕ.

Σύντοµα η ΕΛΕΜΚΕ, αµέσως µετά την ίδρυση της, αναγνωρίσθηκε διεθνώς και από το 1989 αποτελεί το µόνο Εθνικό Φορέα ΜΚΕ της χώρας µας καθώς:

 1. Κατά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΜΚΕ (ECNDT) στο Λονδίνο την 15η Σεπτεµβρίου 1987, η Εταιρεία µας κατόπιν υποβολής όλων των σχετικών δικαιολογητικών έγινε ισότιµο µέλος της ECNDT.
 2. Κατά τη σύνοδο της ∆ιεθνούς Οργάνωσης ΜΚΕ (ICNDT) στο Άµστερνταµ την 22-29 Απριλίου 1989, κατόπιν εισηγήσεων και επαφών σε ανώτατο επίπεδο των αρµοδίων πολλών κρατών, εξασφαλίσαµε την ισότιµη εισδοχή µας στην ICNDT, ως πλήρες µέλος.
 3. Η ΕΛΕΜΚΕ είναι ισότιµο και ιδρυτικό µέλος της EFNDT, από την ίδρυση της στη σύνοδο της Κοπεγχάγης στις 25 Μαΐου 1998.
 4. Η ΕΛΕΜΚΕ διαπιστεύτηκε κατά ΕΛΟΤ-ISO-EN/IEC 17024 για την πιστοποίηση προσωπικού ΜΚΕ το Μάρτιο του 2005 από το ΕΣΥ∆.

Οι κυριότερες από τις δραστηριότητες της ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε. κατά τα 14 χρόνια λειτουργίας της είναι οι ακόλουθες:

 1. Το 1992 ιδρύεται η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 70 “Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών”, κατόπιν εγγράφου αιτήµατος της ΕΛΕΜΚΕ προς τον ΕΛΟΤ, της οποίας σχεδόν όλα τα µέλη είναι και µέλη της ΕΛΕΜΚΕ. Η επιτροπή έχει αντικείµενο την επεξεργασία των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΜΚΕ και κατά την οκταετή διάρκεια λειτουργίας έχει ασχοληθεί µε τυποποιητικό έργο και µε την παρακολούθηση και συµµετοχή στις εργασίες της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 138 “Non Destructive Testing”. Επίσης η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 70 έχει ασχοληθεί µε την απόδοση στα Ελληνικά αρκετών Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων ΜΚΕ.
 2. Η εταιρεία έχει γίνει µέλος της Τεχνικής Επιτροπής EU/EFTA της ECNDT για θέµατα Ποιοτικού Ελέγχου.
 3. Κατά την ∆ιεθνή συνάντηση ΜΚΕ στη Νίκαια Γαλλίας το 1994, υπογράψαµε µε τα άλλα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (EU/EFTA) συµφωνία αµοιβαίας αναγνώρισης των συστηµάτων πιστοποίησης ΜΚΕ (Agreement – Mutual Recognition of NDT Certification Schemes).
 4. Συνδιοργάνωσε σε συνεργασία µε τη Βελγική BANT, το 1ο Ελληνοβελγικό Συνέδριο επί των Μη Καταστροφικών Ελέγχων στην Πάτρα 22-23 Μαίου 1995. Το συνέδριο στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία καθώς υπήρξε συµµετοχή από 15 χώρες και εργασίες υψηλής ποιότητας. Εκτός των πρακτικών του συνεδρίου , επιλεγµένα papers δηµοσιεύθηκαν και σε ειδικά αφιερωµένη έκδοση του έγκυρου διεθνούς περιοδικού NDT & E International.
 5. Υπό την αιγίδα της διεξήχθη µε επιτυχία και το 2ο Ελληνοβελγικό Συνέδριο ΜΚΕ στην Αθήνα, 24-26 Μαΐου 1999.
 6. Η ΕΛΕΜΚΕ διοργάνωσε το 1ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ στην Αθήνα (στο ΕΜΠ), στις 23 Νοεµβρίου 1998.
 7. Επίσης µε επιτυχία διεξήχθη υπό της ΕΛΕΜΚΕ και το 2ο Εθνικό συνέδριο ΜΚΕ στο Βόλο (στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας), στις 17 Ιουνίου 2000, όπως και το 3ο Εθνικό συνέδριο ΜΚΕ, που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 9 Ιουνίου του 2001.
 8. Επιτυχία σηµείωσε και το 4ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ, που έγινε στην Αθήνα (ΕΜΠ) στις 2 Νοεµβρίου 2002 µαζί µε το 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο ΜΚΕ της ∆ιαβαλκανικής Ενώσεως ΜΚΕ (BPS NDT).
 9. Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε και το 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο ΜΚΕ, που έγινε από την ΕΛΕΜΚΕ στα Χανιά Κρήτης 15-18 Οκτωβρίου 2003.
 10. Επίσης µεγάλη επιτυχία σηµείωσε και το 5ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ, που έγινε από την ΕΛΕΜΚΕ στην Αθήνα (ΕΜΠ) 18-19 Νοεµβρίου 2005.
 11. Τέλος η ΕΛΕΜΚΕ άρχισε τη διοργάνωση του 4ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου ΜΚΕ που θα γίνει µαζί µε το 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο ΜΚΕ της Ενώσεως ΜΚΕ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου (SEEEM NDT), στα Χανιά της Κρήτης τον Οκτώβριο του 2007.
 12. Η ΕΛΕΜΚΕ από το 1998 είναι µέλος της Ενώσεως Ελληνικών Εργαστηρίων.
 13. Έχει διεξαγάγει εκπαιδευτικά σεµινάρια NDT σε συνεργασία µε διάφορους φορείς (ΟΑ∆ΥΚ Χανίων, ∆ΕΗ κ.λ.π.), εκπαιδεύσει προσωπικό και χορηγήσει σ’αυτό πιστοποιητικά επιπέδου ικανότητας ΙΙ σε διάφορες µεθόδους ΜΚΕ, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 473 και σηµερινό ΕΛΟΤ-ISO-EN/IEC 17024.
 14. Η ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε. από το 1991 έχει υπογράψει συµφωνία αµοιβαίας συνεργασίας µε την American Society of Nondestructive Testing (ASNT).
 15. H ELEMKE έχει υπογράψει συµφωνίες αµοιβαίας συνεργασίας µε εθνικά σωµατεία ΜΚΕ και άλλων κρατών, όπως µε την ABENDE Βραζιλίας (1992), την DGZfP Γερµανίας (1998), την BUSNDT Βουλγαρίας (2000), την ISRA NDT Ισραήλ (2003) και την SS NDT Σλοβενίας (2004).
 16. Η ΕΛΕΜΚΕ είναι ιδρυτικό µέλος της ∆ιαβαλκανικής Ενώσεως ΜΚΕ (BSNDT) και της Ενώσεως ΜΚΕ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου (SEEEM NDT).
 17. Σηµαντική είναι και η συνεισφορά, για τη διεθνή αναγνώριση της ΕΛΕΜΚΕ, του δηµοσιεύµατος, µε τίτλο: “NDT in GREECE”, στο επιστηµονικό περιοδικό INSIGHT στο τεύχος του Ιουνίου 1999, που είναι αφιερωµένο στους ΜΚΕ στην Ελλάδα. Το περιοδικό αυτό εκδίδεται από το Βρετανικό Ινστιτούτο ΜΚΕ στην Αγγλία, για λογαριασµό της EFNDT και διατίθεται σε 60.000 περίπου αποδέκτες σε όλο τον κόσµο.
 18. Πολλά από τα µέλη της ΕΛΕΜΚΕ την τελευταία δεκαετία, µε ιδίους πόρους, συµµετείχαν σε όλα τα συνέδρια της ICNDT και της ECNDT µε επιστηµονικές ανακοινώσεις, όπως και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις για θέµατα ΜΚΕ.

Παρόλο που από την ΕΛΕΜΚΕ έχει γίνει µια πολύ σοβαρή προσπάθεια µέχρι σήµερα στην περιοχή των ΜΚΕ, πρέπει ακόµη να γίνουν πολλά και σύντοµα, έτσι ώστε να φθάσει το επίπεδο των αντίστοιχων εθνικών εταιρειών ΜΚΕ των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Αµερικής.

Ο κύριος στόχος της ΕΛΕΜΚΕ που ήταν η διαπίστευση της κατά τα διεθνή πρότυπα επετεύχθη κατά ELOT ISO-ΕΝ/IEC 17024 από το ΕΣΥ∆. Η διαδικασία αυτή άρχισε επίσηµα από τον Μάρτιο 2002 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2005.
Η ΕΛΕΜΚΕ ήταν το µόνο µη διαπιστευµένο µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η ζηµιά απ’αυτήν την έλλειψη ήταν µεγάλη, κάτι που το γνωρίζουν καλύτερα ιδιαίτερα, όσοι ασχολούνται µε τους ΜΚΕ στη χώρα µας.
Η ΕΛΕΜΚΕ αµέσως µετά τη διαπίστευση της πιστοποίησε ένα εξεταστικό κέντρο, το ΚΕΤΕΠΕ Βόλου ύστερα από αίτηση του, στο οποίο µπορεί να απευθύνεται όποιος επιθυµεί να πιστοποιηθεί στους ΜΚΕ από την ΕΛΕΜΚΕ κατά ΕΝ 473 και ISO 97012.
Κάθε ενδιαφερόµενος που επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο, το οποίο να διενεργεί πιστοποιήσεις προσωπικού ΜΚΕ κατά τα προαναφερθέντα πρότυπα, µπορεί να απευθύνεται επίσης για την πιστοποίηση του στην ΕΛΕΜΚΕ.
Με την ολοκλήρωση της διαπίστευσης, η ΕΛΕΜΚΕ µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικότερα στην περαιτέρω ανάπτυξη των ΜΚΕ στη χώρα µας, και ιδιαίτερα στους τοµείς:

 1. της διεθνούς συνεργασίας
 2. της έρευνας και της ανάπτυξης
 3. της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης προσωπικού, και
 4. της συνεργασίας µε τη βιοµηχανία και τα πανεπιστήµια.

Έτσι η ΕΛΕΜΚΕ από µια ένωση ΜΚΕ, µπορεί να µετεξελιχθεί σ’ ένα τεχνολογικό οργανισµό ΜΚΕ.
Οι ανάγκες για αρµόδια διαπιστευµένη εφαρµογή ΜΚΕ (προσωπικό, εργαστήρια) και για συναφή πιστοποίηση της ποιότητας των κατασκευών – µέσα στα σηµερινά πλαίσια των συνθηκών της αγοράς και του διεθνούς ανταγωνισµού – αυξάνονται σήµερα µε επιταχυνόµενους ρυθµούς τόσο στην Ελληνική βιοµηχανία και βιοτεχνία όσο και στα δηµόσια και ιδιωτικά έργα που εκτελούνται στον Ελληνικό χώρο. Ενδεικτικά και µόνο αναφέρεται ότι οι ΜΚΕ χρησιµοποιούνται στην παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων και προϊόντων αλουµινίου και χαλκού, στις µεταλλικές κατασκευές, ναυπηγικές εργασίες, στα δοχεία πιέσεως στην κατασκευή αγωγών µεταφοράς ύδατος και υγρών ή αερίων καυσίµων, στα έργα διυλιστηρίων και χηµικών βιοµηχανιών, σε αµυντικά έργα και κατασκευές, έργα ∆ΕΗ, ΟΣΕ, ΟΑ, ΕΥ∆ΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ∆ΕΠΑ κ.λ.π.
Για µία αποτελεσµατική εγχώρια ανταπόκριση στις προαναφερθείσες ανάγκες η ύπαρξη και στη χώρα µας ενός επίσηµα διαπιστευµένου και διεθνώς αναγνωρισµένου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα, µε επιστηµονικό και τεχνολογικό επίπεδο ανάλογο προς τη φύση του αντικειµένου έχει πρωταρχική σηµασία. Ο φορέας αυτός θα είναι σε θέση να προβαίνει σε,

 1. Πιστοποιήσεις ειδικευµένου προσωπικού
 2. ∆ιεξαγωγή εκπαιδευτικού έργου ΜΚΕ
 3. Συστηµατική παρακολούθηση, προβολή και διάδοση των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, νέων προτύπων, κανονισµών, κ.λ.π.
 4. Εκπροσώπηση της χώρας µας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και φορείς ΜΚΕ

Προσδοκώµενα (εθνικά) οφέλη από την επιδιωκόµενη αναβάθµιση, ανάπτυξη και περαιτέρω στήριξη της διαπιστευµένης πλέον ΕΛΕΜΚΕ:

 1. Εγχώρια εξασφάλιση ουσιαστικών και τυπικών προσόντων εξειδίκευσης προσωπικού στους ΜΚΕ.
 2. Ενίσχυση της απασχόλησης µε τη δηµιουργία εξειδικευµένου προσωπικού µε ευρύτερες της Ελλάδος προοπτικές όπου επίσης υφίσταται έλλειψη διαπιστευµένων ειδικών ΜΚΕ (Βαλκανικές χώρες, χώρες Μ. Ανατολής και αραβικές-εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου, διυλιστήρια, αγωγοί µεταφοράς υγρών καυσίµων κ.λ.π.).
 3. Αναβάθµιση, βελτίωση και εξασφάλιση της ποιότητας και, βέβαια, του κόστους της βιοµηχανικής παραγωγής καθώς και των δηµόσιων και ιδιωτικών έργων.
 4. Υποστήριξη της Ελληνικής βιοµηχανίας και βιοτεχνίας και των κατασκευαστών έργων µε αντικειµενικές, διεθνώς διαπιστευµένες και αναγνωρισµένες διαδικασίες διαπίστευσης εργαστηρίων και προσώπων ώστε να µην ευρίσκονται σε µειονεκτική θέση στον συγκεκριµένο τοµέα ως προς τους ξένους ανταγωνιστές τους.
 5. Αποφυγή της ανάγκης µετάβασης στο εξωτερικό για πιστοποίηση ή και έλευσης εδώ ξένων ειδικών για τον σκοπό αυτό.
 6. ∆ιατήρηση υψηλής επιστηµονικής και τεχνολογικής στάθµης ΜΚΕ στη χώρα µας.
 7. Συνεπής εκπροσώπηση της χώρας κατ’ αντιστοιχία µε τα διεθνώς ισχύοντα στην ΕΕ και στους σχετικούς διεθνείς φορείς, κ.ά οργανισµούς ΜΚΕ.
 8. ∆υνατότητα οργάνωσης και διεξαγωγής διεθνών επιστηµονικών και επαγγελµατικών συναντήσεων, σεµιναρίων, εθνικών και διεθνών συνεδρίων ΜΚΕ στην Ελλάδα.

Η ΕΛΕΜΚΕ, ως µη κερδοσκοπικός επιστηµονικός και επαγγελµατικός φορέας από την ίδρυσή της καταβάλλει συνεχείς και συνεπείς προς τους σκοπούς ίδρυσής της προσπάθειες για την επιστηµονική και τεχνολογική προβολή και ανάπτυξη των ΜΚΕ στη χώρα µας. Με εξαιρετικά περιορισµένα όµως οικονοµικά και συναφή µέσα βασιζόµενη, κυρίως, στη φιλότιµη, άοκνο και αφιλοκερδή προσπάθεια των µελών της. Όλα αυτά τα χρόνια φιλοξενείται και διευκολύνεται ως προς τις γραφειακές της ανάγκες από το Ε.Μ.Π. Έχει γίνει όµως πλέον περισσότερο από σαφές, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, ότι τα µέσα και οι πόροι που διαθέτει η ΕΛΕΜΚΕ είναι δραµατικά ανεπαρκή για να της καταστεί δυνατό να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες ανάγκες.
Τα µοναδικά έσοδα της ΕΛΕΜΚΕ σήµερα προέρχονται από τις συνδροµές των µελών της και τις πιστοποιήσεις εξεταστικών κέντρων και προσωπικού, από τα οποία µόλις καλύπτονται οι στοιχειώδεις δαπάνες της.
Η ΕΛΕΜΚΕ στα 17 χρόνια λειτουργίας της έχει επιτύχει όλα τα προαναφερθέντα µε καταξίωση και διεθνή αναγνώριση.
Με τη στήριξη της ΕΛΕΜΚΕ ως διαπιστευµένου πλέον φορέα θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα υπάρξει σηµαντικό εθνικό οικονοµικό όφελος και το σηµαντικότερο, µε την προώθηση των ΜΚΕ στη χώρα µας, θα υπάρξει ασφαλέστερος ποιοτικός έλεγχος των υλικών και των κατασκευών προς όφελος όλου του κοινωνικού συνόλου.

ΟΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟI ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ – ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Για κάθε υλικό ή κατασκευή, η αντοχή, η ποιότητα και το µικρό κόστος, συνεπάγονται ποιοτικό έλεγχο µε καταστροφικές και Μη Καταστροφικές Μεθόδους (ΜΚΜ), που πρέπει να διεξάγεται µε δοκίµια σε διαπιστευµένο εργαστήριο, εξοπλισµένο µε κατάλληλο εξοπλισµό και στελεχωµένο µε κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό.
Οι Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι (ΜΚΕ) εξασφαλίζουν γρήγορο, αξιόπιστο, οικονοµικό και ασφαλή έλεγχο, ιδιαίτερα στις κατασκευές υψηλού κινδύνου.
Ως ΜΚΕ θεωρείται η εξέταση ενός αντικειµένου µε τεχνολογίες οι οποίες δεν επηρεάζουν τη µελλοντική του χρησιµότητα.
Ο όρος ΜΚΕ υπονοεί αριθµό µεθόδων, οι κυριότερες των οποίων είναι:

 1. των υπερήχων,
 2. της βιοµηχανικής ακτινογραφίας,
 3. των διεισδυτικών υγρών,
 4. των δινορευµάτων,
 5. της ακουστικής εκποµπής,
 6. της θερµογραφίας, και
 7. των µαγνητικών σωµατιδίων

Με τις µεθόδους αυτές είναι δυνατόν:

 1. να ανιχνεύονται εσωτερικά ή εξωτερικά ελαττώµατα των υλικών, που είναι και οι κύριες αιτίες αστοχίας τους
 2. να προσδιορίζονται η δοµή η σύνθεση ή οι ιδιότητες των υλικών
 3. να προσδιορίζονται αρκετές εκ των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (ελαστικές σταθερές, σκληρότητα των µετάλλων, αντοχές, κ.ά.)
 4. να υπολογίζονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των υλικών
 5. να εφαρµόζονται στην Ιατρική για διαγνωστικούς σκοπούς

Οι ΜΚΕ µπορούν και πρέπει να εφαρµόζονται σε όλες τις φάσεις, του σχεδιασµού και της κατασκευής ενός προϊόντος συµπεριλαµβανοµένων της επιλογής των υλικών, της έρευνας και της ανάπτυξης, της συναρµολόγησης, του ποιοτικού ελέγχου όπως και της εγκατάστασης και της συντήρησης. Οι έλεγχοι αυτοί εκτελούνται σε πολλές περιπτώσεις, για διάγνωση ή θεραπεία, τόσο στα υλικά όσο και τις κατασκευές.
Οι ΜΚΕ συνιστούν σήµερα βασική προυπόθεση ασφαλούς λειτουργίας και απόδοσης κάθε κατασκευής τόσο στη βιοµηχανία όσο και σε σηµαντικό µέρος από τα έργα κυρίως των Πολιτικού , Μηχανολόγου και Ναυπηγού Μηχανικού. Η µεγάλη σηµασία και η συµβολή των ΜΚΕ στην ποιότητα και στην ασφάλεια των κατασκευών έχουν επιβάλλει την κατάρτιση και θέσπιση µεγάλου αριθµού εθνικών και διεθνών προτύπων, κανονισµών, κωδίκων µε υψηλή επιστηµονική και τεχνολογική στάθµη. Τα πρότυπα, οι κανονισµοί και οι κώδικες καλύπτουν όλο το φάσµα της εφαρµογής των ΜΚΕ στην βιοµηχανία και στις κατασκευές (µέθοδοι, µέσα, διαδικασίες, εκπαίδευση, διαπίστευση εργαστηρίων και προσωπικού, κ.λ.π.).
Η ασφαλής εφαρµογή των µεθόδων αυτών, εκτός από τον κατάλληλο εξοπλισµό, απαιτεί πολύ καλά εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο προσωπικό από πιστοποιηµένους και διαπιστευµένους φορείς, βάσει των εθνικών και διεθνών κανονισµών.
Σήµερα η διαπίστευση των κέντρων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης προσωπικού ΜΚΕ στην Ευρώπη γίνεται µε βάση το πρότυπο ISO-EN/IEC 17024 ενώ η πιστοποίηση του προσωπικού µε βάση τα πρότυπα ΕΝ 473 και ISO 97012.
Σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα στις χώρες της Ε.Ε. τη διαχείριση του έργου τούτου επιτελεί φορέας αντίστοιχος προς την ΕΛΕΜΚΕ. Οι φορείς αυτοί έχουν συσταθεί, όπως και η ΕΛΕΜΚΕ, από όλους τους εµπλεκόµενους µε τους ΜΚΕ (βιοµηχανία, προσωπικό ΜΚΕ, εργαστήρια ΜΚΕ, εκπαιδευτικά κέντρα, κλπ.). Είναι εθνικοί µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ένας από κάθε χώρα συµµετέχει στις διεθνείς ενώσεις ΜΚΕ όπως είναι η ICNDT και EFNDT.
Όλες οι χώρες µε αναπτυγµένη οικονοµία και βιοµηχανική παραγωγή χρησιµοποιούν τους ΜΚΕ εκτεταµένα, έχοντας ταυτόχρονα δηµιουργήσει προς τούτο κέντρα εκπαίδευσης και πιστοποίησης του ασχολούµενου µε τις µεθόδους αυτές προσωπικού, όπως και για τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας.
∆ε νοείται σήµερα ∆ιασφάλιση της Ποιότητας και ιδιαίτερα η εξασφάλιση της Ολικής Ποιότητας, χωρίς την εφαρµογή των ΜΚΕ.
Στο διεθνή χώρο έχει δηµιουργηθεί η ∆ιεθνής Επιτροπή ΜΚΕ, η ICNDT (International Committee for Non-Destructive Testing). Μέλη της ICNDT σήµερα είναι 71 εθνικές ενώσεις από όλο τον κόσµο. Η ICNDT ιδρύθηκε το 1955 στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια του 1ου διεθνούς συνεδρίου ΜΚΕ.
Σκοποί της ICNDT είναι:

 1. να είναι ένας οργανισµός ΜΚΕ λειτουργώντας προς όφελος όλων των εµπλεκοµένων ενώσεων ΜΚΕ και των πολιτών
 2. να προωθεί διεθνείς συνεργασίες σε οτιδήποτε σχετικό µε τους ΜΚΕ
 3. να ενθαρρύνει την ίδρυση, την ανάπτυξη και τη συνεργασία των εθνικών ενώσεων ΜΚΕ
 4. να σχεδιάζει το παγκόσµιο συνέδριο ΜΚΕ, που διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια, επιλέγοντας την κατάλληλη διοργανώτρια ένωση ΜΚΕ και πόλη διεξαγωγής και
 5. να ενθαρρύνει τη δηµιουργία διεθνών κανονισµών ΜΚΕ, σε συνεργασία µε διεθνείς και εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης και άλλους φορείς.

Παράλληλα µε την ICNDT στην Ευρώπη σήµερα έχει δηµιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία ΜΚΕ, η EFNDT (European Federation of Non-Destructive Testing), από τις εθνικές ενώσεις ΜΚΕ των Ευρωπαϊκών κρατών. Η EFNDT είναι ένα σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδρύθηκε στις 25-5-1998 στη σύνοδο της Κοπεγχάγης, που έλαβε χώρα στα πλαίσια του 7ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου ΜΚΕ, στη θέση της ECNDT (European Committee for Non-Destructive Testing), η οποία τότε διελύθη, και η οποία είχε ιδρυθεί στη Φλωρεντία το 1984, κατά τη διάρκεια του 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου ΜΚΕ.
Σκοποί της Οµοσπονδίας (EFNDT) είναι η προώθηση όλων των θεµάτων που αφορούν τους ΜΚΕ, σε όλες τις χώρες που περιέχονται στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, όπως αυτή καθορίζεται από τα Ηνωµένα Έθνη, περιλαµβανοµένων και:

 1. της τεχνολογίας
 2. της έρευνας
 3. της ανάπτυξης
 4. των εφαρµογών
 5. της εκπαίδευσης
 6. της πληροφόρησης, και
 7. της πιστοποίησης προσωπικού

Η Οµοσπονδία είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των Ευρωπαϊκών συστηµάτων ΜΚΕ, για την πιστοποίηση ατόµων και οργανισµών ασχολουµένων µε τους ΜΚΕ εναρµονίζοντας τα εθνικά συστήµατα και εξασφαλίζοντας ότι αυτά λειτουργούν ικανοποιητικά.
Η EFNDT αριθµεί 27 µέλη, κάθε ένα των οποίων αποτελεί εθνικό φορέα ΜΚΕ αντίστοιχης Ευρωπαϊκής χώρας και διοργανώνει κάθε τέσσερα χρόνια το Ευρωπαϊκό συνέδριο ΜΚΕ, σε διαφορετική Ευρωπαϊκή χώρα και από διαφορετική ένωση ΜΚΕ κάθε φορά.
Στην Ελλάδα σήµερα, περισσότερες από 80 επιχειρήσεις, όπως η Ε.Α.Β., η Ο.Α., τα Ναυπηγεία, τα ∆ιυλιστήρια, η ∆.Ε.Η., ο Ο.Σ.Ε., τα Πανεπιστήµια κ.ά., απασχολώντας πάνω από 1000 άτοµα, χρησιµοποιούν τους ΜΚΕ. Η ζήτηση εξειδικευµένου προσωπικού ΜΚΕ όλο και αυξάνει. Το προσωπικό αυτό, για τον Ευρωπαϊκό χώρο, πρέπει να εκπαιδεύεται και να πιστοποιείται κατά ΕΝ 473, ISO 97012 από κατάλληλα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα και άλλους διαπιστευµένους κατά ISO-ΕΝ/IEC 17024 προς τούτο φορείς.
Επίσης αρκετά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, τα τελευταία χρόνια έχουν εισαγάγει τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών τους, τη διδασκαλία των ΜΚΕ.
Όλες οι χώρες της Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, αλλά και άλλες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία κ.α., διαθέτουν διαπιστευµένο µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εθνικό φορέα. Στην Ελλάδα τον ρόλο αυτό παίζει η Ελληνική Εταιρεία µη Καταστροφικών Ελέγχων, η οποία ιδρύθηκε το 1987, από εκπροσώπους της Βιοµηχανίας και του Πανεπιστηµιακού χώρου.
Μέχρι πρότινος οι ανάγκες πιστοποίησης προσωπικού ΜΚΕ στη χώρα µας καλύπτονταν από µικρό αριθµό ιδιωτικών φορέων µε περιορισµένη εκ των πραγµάτων εµβέλεια και αναγνώριση, από το εξωτερικό, από αποσπασµατικές πρωτοβουλίες ξένων κατασκευαστών εξοπλισµού ΜΚΕ καθώς και από εµπειρική και µη διαπιστευµένη αντιµετώπιση, συνοπτικά δηλ. από µία καθόλου σύµφωνη προς τις απαιτήσεις των καιρών κατάσταση. Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή που εξέθετε την χώρα µας σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο τώρα µπορεί να αλλάξει µε τη συσπείρωση όλων αυτών των φορέων υπό την ΕΛΕΜΚΕ, προς όφελος τόσο των εµπλεκοµένων επαγγελµατιών στη διαχείριση των ΜΚΕ όσο και της Ελληνικής κοινωνίας προς χάρη της οποίας σε τελική ανάλυση αφενός γίνονται και από την οποία αφετέρου χρηµατοδοτούνται όλα αυτά.
Στη χώρα µας µοναδικός εθνικός µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέας, αρµόδιος για τη διαχείριση των ΜΚΕ σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς και σε συνεργασία και εναρµονισµένα προς τις άλλες εθνικές και διεθνείς ενώσεις ΜΚΕ, είναι η Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων, η ΕΛΕΜΚΕ.