Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
 • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

Επιτήρηση
πιστοποιημένων ατόμων

ΔΛ 12.4 Αναθεώρηση 09

Επιτήρηση πιστοποιημένων ατόμων

 1. ΣΚΟΠΟΣ
  Με την παρούσα διαδικασία καθορίζεται το σύστημα επιτήρησης των πιστοποιημένων ατόμων από την ΕΛΕΜΚΕ.
 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  Εφαρμόζεται από την Επιτροπή Πιστοποίησης.
 3. ΟΡΙΣΜΟΙ
  Δεν εφαρμόζεται.
 4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
  Ε4ΔΛ12.4.1 Φόρμα καταγραφής πραγματοποιημένων επιτηρήσεων.
 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  1. Η ΕΛΕΜΚΕ απαιτεί το πιστοποιημένο από αυτήν προσωπικό να παίρνει μέρος ετησίως σε μία διεργασία επιτήρησης.
   Ο κάτοχος πιστοποιητικού της ΕΛΕΜΚΕ, ή ο εργοδότης του, ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή Πιστοποίησης της ΕΛΕΜΚΕ σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ισχύος του πιστοποιητικού.
  2. Η διεργασία της επιτήρησης διασφαλίζει ότι τα πιστοποιημένα πρόσωπα από την ΕΛΕΜΚΕ συνεχίζουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων διαδικασιών πιστοποίησης και τεχνικών προτύπων ως προς τις οποίες έχουν πιστοποιηθεί και οι οποίες σαφώς τεκμηριώνονται στο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την ΕΛΕΜΚΕ.
  3. Η επιτήρηση πρέπει να πραγματοποιείται ετησίως για κάθε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την ΕΛΕΜΚΕ ως ακολούθως:
   1. Ετήσια οφθαλμολογική εξέταση και υποβολή αντιγράφου της εξέτασης στην Επιτροπή Πιστοποίησης της ΕΛΕΜΚΕ. Η οφθαλμολογική εξέταση θα γίνεται πριν την συμπλήρωση του 12μηνου η κοντά στην επέτειο της. Δείγμα οφθαλμολογικής γνωμάτευσης παρατίθεται στο τέλος αυτής της διαδικασίας μη αποκλειόμενης αντίστοιχης που θα περιέχει τις ίδιες πληροφορίες.
   2. Τεκμηρίωση συνεχούς απασχόλησης για κάθε πιστοποιητικό για του τελευταίους 12 μήνες. Η τεκμηρίωση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται εναλλακτικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
    1. Βεβαίωση εργοδότη που θα αναφέρει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού εργάζεται χωρίς σημαντική διακοπή κατά τους τελευταίους 12 μήνες στην συγκεκριμένη μέθοδο και θα συνοδεύεται, με αντίγραφο μιας τουλάχιστον πλήρους αναφοράς ή γνωμάτευσης του κάτοχου πιστοποιητικού της ΕΛΕΜΚΕ, ή ενός τουλάχιστον κωδικού αναφοράς εντός των τελευταίων 12 μηνών. Η βεβαίωση θα περιέχει τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντα (θέση στην εταιρία, τηλ επικοινωνίας, e-mail κλπ).
    2. Μίας τουλάχιστον γνωματεύσεις, ή εκδοθέντος πιστοποιητικού, ή βεβαιώσεις παροχής υπηρεσιών σε αντίστοιχο πελάτη του κάτοχου πιστοποιητικού της ΕΛΕΜΚΕ εντος των 12 τελευταίων μηνών, και υπεύθυνη δήλωση του ιδίου για τυχόν μεταβολές αρχείου παραπόνων.
    3. Την εξέταση ενός κατάλληλου δοκιμίου, το οποίο θα χορηγηθεί από ένα αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο. Η εξέταση αυτή θα πραγματοποιηθεί υπό την επιτήρηση πιστοποιημένου προσωπικού το οποίο θα έχει την έγκριση του εξεταστικού κέντρου για την πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας. Η πραγματοποίηση της επιτήρησης με αυτό τον τρόπο, όσον αφορά τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης και επιβεβαίωσης, θα γίνεται με ένα μηχανισμό παρόμοιο με αυτό των πρακτικών εξετάσεων στην αντίστοιχη μέθοδο ΜΚΕ.Με τον όρο “κατάλληλα πιστοποιημένο άτομο” εννοούμε κάποιον ο οποίος είναι κάτοχος πιστοποιητικού Level II ή ΙΙΙ το οποίο έχει εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο κατά ISO17024. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι στην ίδια μέθοδο και στην ίδια κατηγορία υλικών & κατασκευών με το πιστοποιητικό του ατόμου που υπόκειται σε επιτήρηση.Τα ανωτέρω κατά περίπτωση έγγραφα, (η οφθαλμολογική εξέταση και η τεκμηρίωση συνεχούς απασχόλησης) αποστέλλονται στην Επιτροπή Πιστοποίησης της ΕΛΕΜΚΕ με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:Ταχυδρομική Διεύθυνση:
     ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε.
     Τ.Θ. 64066,
     Ζωγράφου
     157 10, Αθήνα

     Email: hsnt@hsnt.gr, gpetridis@ath.forthnet.gr
     Fax: +30 210-7723759

     Ο κάτοχος του πιστοποιητικού υποχρεούται να τηρεί ενήμερη την φόρμα Ε4ΔΛ12.4.1 που είναι άμεσα διαθέσιμη σε πρώτη ζήτηση από την ΕΛΕΜΚΕ και συνυποβάλλεται με την αίτηση ανανέωσης.

     Κατά την διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης η ΕΛΕΜΚΕ δύναται να ελέγχει δειγματοληπτικά επί τόπου την συμμόρφωση του κατόχου του πιστοποιητικού με τα παραπάνω.

  4. Επιπλέον της παραπάνω διαδικασίας επιτήρησης κάθε πιστοποιημένο άτομο θα πρέπει να τηρεί αρχείο παραπόνων για τα παράπονα που δέχεται και αφορούν ενέργειες του σχετικά με τη πιστοποίηση που έχει λάβει από την ΕΛΕΜΚΕ.
  5. Το αρχείο παραπόνων ανά πάσα στιγμή και σε πρώτη ζήτηση από την ΕΛΕΜΚΕ θα πρέπει να τίθεται στη διάθεση του υπευθύνου της επιτροπής πιστοποίησης αυτής.
  6. Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση της διαδικασίας επιτήρησης δύναται να αποτελέσει λόγο ανάκλησης του πιστοποιητικού Το αρχείο παραπόνων θεωρείται από την ΕΛΕΜΚΕ δείγμα της επίδοσης των πιστοποιημένων ατόμων. Σε περίπτωση που ο αριθμός παραπόνων προς πιστοποιημένα άτομα της ΕΛΕΜΚΕ κριθεί μεγάλος, θα γίνεται προσπάθεια εντοπισμού των αιτιών που μπορεί να οδήγησαν σε αυτά τα παράπονα .και την σύνδεση τους με την εξεταστική διαδικασία καθώς και την προαπαιτούμενη εκπαίδευση.
  7. Η ΕΛΕΜΚΕ μαζί με κάθε πιστοποιητικό παρέχει στο πιστοποιούμενο άτομο με ευθύνη του υπευθύνου ποιότητας την Οδηγία Εργασίας ΟΕ17.1 «Κώδικας Δεοντολογίας και Απαιτήσεις από τους κατόχους Πιστοποιητικών ΕΛΕΜΚΕ», στην οποία του δίνει σαφής οδηγίες για τον τρόπο τήρησης του αρχείου, καθώς επίσης κάνει γνωστή τη διάθεση της ΕΛΕΜΚΕ για τυχαίο και απροειδοποίητο έλεγχο του πιστοποιημένου ατόμου για τη τήρηση του αρχείου επιτήρησης.
  8. Το πιστοποιημένο άτομο κατά τον έλεγχο των αρχείων επιτήρησης από την ΕΛΕΜΚΕ έχει την ευθύνη να παρέχει και το αρχείο παραπόνων αυτού στην ΕΛΕΜΚΕ. Ο υπεύθυνος της επιτροπής πιστοποίησης έχει την ευθύνη συναξιολόγησης του αρχείου παραπόνων του πιστοποιημένου ατόμου κατά την επιτήρηση αυτού.
 6. ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
  Ο υπεύθυνος ποιότητας έχει την ευθύνη:
  Παροχής σε κάθε πιστοποιημένο άτομο μαζί με το πιστοποιητικό του την ΟΕ17.1. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πιστοποίησης έχει την ευθύνη:
  Τελικής έγκρισης του φακέλου πιστοποίησης και την υπογραφή του πιστοποιητικού.
  Τον δειγματοληπτικό έλεγχο των αρχείων επιτήρησης.
  Συναξιολόγησης κατά τον έλεγχο των αρχείων επιτήρησης και του αρχείου παραπόνων από τρίτους, για τα πιστοποιημένα άτομα που τηρεί κάθε πιστοποιημένο άτομο.Ο υπεύθυνος της επιτροπής πιστοποίησης έχει την ευθύνη:
  Την ενημέρωση του μητρώου πιστοποιημένων.
  Τον έλεγχο και ενημέρωση του φακέλου πιστοποίησης και επιτήρησης για κάθε πιστοποιητικό και την σύνταξη και ενημέρωση της αιτιολογημένης αναφοράς πιστοποίησης.
  Τον δειγματοληπτικό έλεγχο και επιβεβαίωση στοιχείων των τηρούμενων φακέλων πιστοποίησης.Το πιστοποιημένο άτομο έχει την ευθύνη:
  Της τήρησης του κώδικα δεοντολογίας.
  Την συμμετοχή ετησίως στην διαδικασία επιτήρησης και αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων στην Επιτροπή Πιστοποίησης.
  Την τήρηση του αρχείου παραπόνων από τρίτους σχετικά με κάθε πιστοποιητικό αυτού.
  Την ενημερώνει άμεσα της Επιτροπής Πιστοποίησης της ΕΛΕΜΚΕ σε περίπτωση πουδεν πληρούνται οιπροϋποθέσεις ισχύος του πιστοποιητικού.
  Την συνεργασία και παροχή σχετικών πληροφοριών σε εκπρόσωπο της Επιτροπής Πιστοποίησης της ΕΛΕΜΚΕ, σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου του πιστοποιητικού του.
 7. ΑΡΧΕΙΑ
  Αρχείο παραπόνων από τρίτους για τα πιστοποιημένα άτομα τηρείται από κάθε πιστοποιημένο άτομο.
  Ε4ΔΛ12.4.1 “Φόρμα καταγραφής πραγματοποιημένων επιτηρήσεων”
 8. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  ΟΕ17.1 «Κώδικας Δεοντολογίας και απαιτήσεις από τους κατόχους πιστοποιητικού ΕΛΕΜΚΕ»