Ευρωπαϊκή & παγκόσμια αναγνώριση


Certification Executive Committee (CEC)

Οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας πολυμερούς αναγνώρισης (MRA) είναι οι εξής:

1. Προωθεί την εναρμόνιση των συστημάτων πιστοποίησης του προσωπικού, που εφαρμόζονται από Φορείς Πιστοποίησης που ορίζονται από τις εθνικές κοινωνίες NDT, εν όλω ή συνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το NDT (EFNDT).

2. Διευκολυνθεί η παγκόσμια αναγνώριση και αποδοχή των πιστοποιητικών επάρκειας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και την πιστοποίηση που χορηγείται στο προσωπικό NDT από τους ανωτέρω οργανισμούς .

ICNDT   OP19 (A1) Schedule 1_MRA Master Register_141019

EFNDT MRA Schedule 2 (Revision 2016)_Rev.2 (NEW)

EFNDT   MRA Schedule 2 (Revision 2015)_Rev.6

EFNDT    MRA Schedule 2 (Revision 2015)_Rev.1